PRECAT20

PLANTA DE RECICLATGE DE SANTA FE DEL PENEDÈS
AUTORITZADA PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA CODI GESTOR E-1479.14

Informem que ha estat aprovat el PRECAT20, mitjançant un reial decret amb data 6 d’abril del 2018. El decret 87/2010, d’aprovació del PROGROC Programa de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, es regula la producció i gestió del RCD’s i el cànon sobre la disposició controlada del RCD’s. Els articles 2.3.4, els capítols III, IV I V i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3, conserven la seva vigència. En canvi es modifiquen els articles 11 c),15, 2 i 15, 3 del decret 89/2010.
• La modificació del article 11, c, suposa la substitució de la fiança a presentar a l’ajuntament, per l’acreditació d’un dipòsit pel mateix import entregat al gestor del RCD’s que és vagin a generar (denominat document d’acceptació del gestor). És fixa un preu únic amb independència del estat a tractar de 11€/tn.
• S’haurà de presentar a l’ajuntament, conjuntament amb la sol•licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació firmat pel gestor de residus autoritzat per garantir el correcte destí dels residus. També s’haurà de presentar el document conforme s’ha realitzat el pagament del dipòsit.
• El document d’acceptació hi constarà el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import a rebre en concepte de dipòsit para la seva posterior gestió. El dipòsit te per objectiu garantir que la gestió dels residus de la construcció i demolició que siguin generats en una obra en concret per la persona productora s’efectua d’acord amb la normativa vigent.
• El gestor no es responsabilitza de la veracitat de les dades indicades pel productor, especialment, en allò referent al contingut de l’estudi de gestió aportat pel mateix.
• Art. 14.1. Cada lliurament de residus de la construcció i demolició ha de constar en un document de seguiment independent.
• La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d’estendre al posseïdor/ora o al gestor/ora que li lliuri residus de construcció i demolició, un cop acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts.
• Informem que entrarà en vigor a partir del 1 de Juny del 2018,on per la seva gestió de: Document d’acceptació, contracte de tractament de residus, control dels fulls de seguiment i certificat final de l’obra, es cobrarà un import de 50€.
• Els fulls de seguiment, hauran d’anar complimentats correctament(pel productor/transportista), recalcar que el format és nou, i cal adjuntar el número de notificació d’identificació de l’obra, que es podrà treure a través del SDR.
• Aquesta import, es cobrarà al començament del procediment, és a dir, un cop és faci el primer document d’aquesta gestió.

 

FIMA 2014

De l'11 al 15 de febrer de 2014 es celebra la 38èna edició de la "Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola" a Saragossa.
Visiteu la seva pàgina web per a més informació.

FIMA 2014

Pàgina 1 de 3